Avtalevilkår

Stian -

 

Avtalevilkår for privatabonnement

Generelle avtalevilkår og abonnementsvilkår for PepCall AS (PepCall), Org.Nr. 814 499 022. Gjeldende fra 1. januar, 2015.

Vilkårene beskrevet gjelder PepCalls leveranse av mobiltjenester til privatkunder i Norge. Generelle Avtalevilkår og Særlige bestemmelser (Abonnementsavtalen) for mobiltjenesten utgjør innholdet i dette dokumentet De generelle vilkårene gjelder for alle tjenester og – eller utstyr som leveres i Abonnementsavtalen.

B. Parter

Juridiske avtaleparter er PepCall og den som er registrert som Kunde hos PepCall, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller bruker(e). I tilfelle motstrid går Abonnementsavtalen for mobiltjenesten foran de generelle avtalevilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir erstattet av nye.

Bruker av mobilabonnementet/tjenesten skal være en fysisk person. Det innebærer at simkortet ikke kan benyttes i faste installasjoner som alarmsentraler, hytteinstallasjoner ment for mottak av SMS eller lignende utstyr.

Avtale mellom PepCall og Kunden om tjenestelevering anses inngått når PepCall har bekreftet Kundens bestilling, eller når Kunden har tatt i bruk PepCalls tjenester først.

Avtalen mellom partene består av vilkårene i dette dokumentet, Abonnementsavtalen, Kundens bestilling – denne være seg muntlig, elektronisk eller skriftlig – og PepCalls skriftlige bekreftelse på bestillingen av Abonnementstjenesten.

Dersom bestillingen innebærer viderføring av Kundens telefonnumer fra et annet selskap enn PepCall, er Kunden pliktig å gi PepCall en skriftlig fullmakt til å gjennomføre skifte av abonnement og innhente nødvendig informasjon hos tidligere leverandør. Den skriftlige bestillingen – uavhengig av bestillingsmåte – er å anse som en slik fullmakt.

Når eksisterende telefonnummer videreføres, avsluttes automatisk avtalen hos tidligere leverandør. PepCall er ikke ansvarlig for noen eventuelle uoppgjorte krav mellom Kunden og tidligere operatør.

Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer fra PepCall til en annen teleoperatør anses dette som oppsigelse av Abonnementsavtalen. Alle gjeldende relevante bestemmelser i Abonnementsavtalen gjelder frem til alle utestående beløp er betalt.

C. Opplysningsplikt for kunden

Når avtalen inngås skal Kunden gi følgende opplysninger til PepCall:
Fysiske personer : Navn, bostedsadresse, fakturaadresse, om sistnevnte er annen enn bostedsadresse, epostadresse og fødselsdato/fødselsnummer.

PepCall vil kunne benytte telefonnummer/tildelt telefonnumer og opplyst epostadresse som elektronisk kontaktadresse.
Dersom noen andre enn Kunden selv skal være bruker, er Kunden pliktig i å opplyse PepCall om korrekt brukerinformasjon slik som navn, adresse og fødselsdato/fødselsnummer.

Dersom en kunde skulle ta i bruk PepCall sine tjenester uten at det er inngått noen absolutt skriftlig eller muntlig avtale, anses Kunden å ha godtatt PepCalls generelle vilkår og Abonnementsavtalen.

Kunden plikter å snarest mulig, dog senest 10 dager etter endringen, varsle PepCall om adresseendring og-eller eventuelle andre endringer som kan ha betydning for kundeforholdet. Hvis PepCall ikke har korrekt informasjon om Kunden eller får forsendelser i retur, kan PepCall ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og derved kunne stanse videre leveranse av tjenester samt kunne si opp avtaleforholdet.

D. Endring av e-postaddresse og telefonnummer

Dersom PepCall av sikkerhetsmessige, driftsmessige, tekniske eller regulatoriske årsaker må endre telefonnummer/tildelt telefonnumer eller elektronisk kommunikasjonsadresse til Kunden, vil PepCall varsle Kunden i rimelig tid før endringen gjennomføres så sant dette er mulig. PepCall bærer ikke noe ansvar for eventulle tap eller kostnader Kunden måtte bli belastet med som følge av tildelingen av nytt telefonnummer og/eller ny elektronisk kommunikasjonsadresse – etter denne bestemmelsen.

E. Overdragelse av abonnementstjenesten

Kundens overdragelse

Kunden kan overdra abonnement til andre som tilfredsstiller PepCalls kundekrav. PepCall skal på forhånd godkjenne alle overdragelser. Kunden må skriftlig informere PepCall om overdragelsen. Samme informasjon som er nevnt i punkt C skal da gis til PepCall. Tidligere kunde skal gjøre opp alle utestående krav. Når alle utestående krav med PepCall er gjort opp, anses avtalen med tidligere kunde som opphørt. PepCall kan stille betingelser for ovedragelsen, som at det for eksempel skal betales et vederlag for overføringen som ved nytegning av abonnement. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet.

PepCalls overdragelse

PepCall kan overdra alle plikter og rettigheter i avtalen til et annet selskap såfremt overdragelsen ikke er urimelig for Kunden.

F. Angrerett

Dersom Kunden har inngått avtalen med PepCall i form av fjernsalg, det vil si utenfor fast forretningslokale, via telefonsalg eller internetthandel, kan Kunden gå fra avtalen uten å oppgi grunn 14 dager etter at PepCall har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Kunden er pliktig å gi PepCall skriftlig beskjed i form av eget angrerettskjema dersom angreretten skal benyttes. Kunden er selv ansvarlig for at PepCall mottar skjemaet i henhold til fristen for at angreretten skal kunne benyttes.

Dersom Kunden har kjøpt Tjenesten gjennom annet fjernsalg enn telefonsalg, og Tjenesten påbegynnes før angrefristen utløper, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med Tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom han benytter seg av angreretten.

G. Priser og endringer av priser og vilkår

Gjeldende priser og eventuelle gebyrer finnes til enhver tid på www.pepcall.no. Vi har 14 dagers forfall på våre fakturaer. PepCall fakturererer månedlig og etterskuddsvis.

PepCall har rett til å endre abonnementsvilkårene med 30 dagers skriftlig varsel. PepCall har også rett til å gjøre nødvendige endringer i Tjenestene for å sikre adekvat drift og sikkerhet, med 30 dagers skriftlig varsel.

Endringer kan skje på kortere varsel dersom de skyldes offentlige pålegg eller omstendigheter som er utenfor PepCall sin kontroll (force majeure).

Ved endringer har Kunden rett til å si opp avtalen vederlagsfritt med øyeblikkelig virkning. Kunder i bindingstid har rett til å si opp avtalen fra det tidspunkt endringen trer i kraft dersom endringen er til ugunst for Kunden. 

 

H. Kredittvurdering

I etthvert kundeforhold som forutsetter kreditt fra PepCall vil det bli foretatt en kredittvurdering av Kunden. PepCall forbeholder seg retten til å bestemme en kredittgrense for de tjenestene som til enhver tid leveres til Kunden.

PepCall har fastsatt en generell kredittgrense på kr. 3.000 for bruk av Tjenesten og vil håndheve grensen basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Gjenpartsbrev vil sendes elektronisk til Kundens e-post- eller postadresse.

Ved nådd kredittgrense kan PepCall stoppe leveranse av Tjenesten på kreditt, herunder sperre abonnementet, inntil Kunden har gjort opp alle utestående krav. PepCall kan kreve at Kunden forskuddsbetaler for tjenestene som leveres eller ber om sikkerhet for riktig betaling ved forfall. PeCcall kan, uten å måtte oppgi grunn, avslå å inngå kontrakt med Kunden.

I. Kundens ansvar/ ansvar for betaling og ansvar ved tyveri mv

Den som til enhver tid er registrert som kunde er ansvarlig for å betale de tjenestene PepCall leverer i henhold til den inngåtte avtalen. Ansvaret gjelder også dersom Kunden har gitt andre tilgang til bruk av Kundens abonnement/utstyr som gir tilgang til abonnementet.

Kunden er ikke ansvarlig for uvedkommendes bruk av tjenesten dersom disse har fått tilgang til Kundens abonnement/utstyr uten at Kunden har medvirket til det, med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor.

Kunden svarer for inntil kr 1200 for uvedkommendes uberettigede bruk før meldingstidspunktet. Har Kunden utvist grov uaktsomhet, er Kunden likevel ansvarlig for inntil kr 12.000. Hvis Kunden har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset. PepCall er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at melding har kommet frem til PepCall, med mindre Kunden har opptrådt svikaktig. PepCall skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisert, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri er den hvis navn eller ID er misbrukt, fri for ansvar overfor PepCall. Med falsk bestilling eller ID-tyveri menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Pepcall i en annens navn. Ansvarsfrihet forutsetter at Kunden innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra Kundens side, vil Pepcall politianmelde forholdet.

Kunden er ansvarlig for at PepCall har riktig personalia og adresse for Kunden og brukere, både ved avtaleinngåelse og videre gjennom avtaleperioden. PepCall skal informeres om adresseendring hos Kunde eller brukere så raskt som mulig, dog senest 10 dager etter at endringen er utført.

PepCall fastsetter tidspunkt og frekvens for fakturering av Kunden. Faktura sendes fortrinnsvis per e-post. Det er Kundens ansvar å påse at elektronisk kommunikasjon fra PepCall og PepCalls fakturapartner kommer frem til Kunden og ikke stoppes i spamfiltre eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for at faktura er mottatt.

PepCalls faktura gir oversikt over de produkter og tjenester Kunden til enhver tid skal betale for, det beløpet som skal betales og forfallsdato for betaling. Ved uteblitt betaling i henhold til forfallsdatoens utløp, sendes det ut inkassovarsel og varsel om stenging av abonnementet. Ved fortsatt uteblitt betaling kan abonnementet bli stengt, Abonnementsavtalen bli sagt opp, og kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, bli sendt over til rettslig inkasso.

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil må Kunden klage til PepCall før fristen for betaling utløper, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Den tid klagen er til behandling hos PepCall vil ikke den påklagde del av fakturaen forfalle til betaling. PepCall kan kreve at den ikke påklagde delen av fakturaen må betales i henhold til betalingsfristen. Dersom Kunden delbetaler, må Kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen gjelder.

Ved forsinket betaling kan PepCall kreve renter og omkostninger dekket i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling m.m” og det kreves gebyr for utsendelse av betalingsvarsel dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato. Kunden har alltid rett til innsyn i fakturagrunnlaget iht. “Forskrift om offentlig telenett og offentlige teletjenester §2-6

J. PepCalls samlede ansvar

PepCalls samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000 for hvert tilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra PepCalls side.

K. Taushetsplikt

PepCall og de ansatte i PepCall har i henhold til telekommunikasjonsloven § 9-3 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og innhold i kommunikasjonen. PepCall kan likvevel utlevere slike opplysninger til politiet, påtalemyndighetene, domstolene eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

L. Behandling av personopplysninger

PepCall behandler personopplysninger for å administrere kundeforholdet, sørge for å kunne levere avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra PepCall samt for fakturering. PepCall vil også kunne sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon, jf markedsføringslovens §2b.

Videre kan PepCall markedsføre sine tjenester via elektronisk kommunikasjon, jf markedsføringslovens § 15. Reservasjon mot slik markedsføring gjøres ved å kontakte PepCall.

PepCall behandler personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven og forøvrig de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som regulerer dette. Kunden har rett til å be om innsyn i personopplysninger som er lagret om han eller henne, jf personopplysningsloven § 18. Kunden kan kreve å få opplysningene om seg selv oppdatert, endret eller slettet om ønskelig. Kunden må henvende seg til PepCall for dette.

PepCall er pålagt å utlevere informasjon om Kunden til nummeropplysningsforhold, herunder katalog. Kunden kan reservere seg mot oppføring i katalog, utlevering til opplysningstjeneste og mot utlevering av navn, adresse og telefonnummer til tredjepart til adresseringsformål. Kunden kan også reservere seg mot markedsføring fra PepCall ved å kontakte PepCall sitt kundesenter. Videre kan kunden reservere seg mot utlevering av data til leverandør for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens posisjon.
PepCall kan utlevere kundedata til leverandører av tjenester som krever informasjon om Kundens geografiske posisjon. Informasjon om hvor Kunden oppholder seg, blir verken lagret eller brukt til noe annet formål enn til å levere tjenesten Kunden har bestilt.
PepCall sletter data når behovet for lagring ikke lenger er tilstede, dette i tråd med det til envher tid gjeldende regelverk om lagring av data og databehandling.

Dersom en faktura ikke er blitt betalt eller det kommer til en rettslig tvist om betalingsplikten, kan PepCall lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Samtaledata er sensitiv informasjon og vil ikke leveres ut til andre enn Kunden selv, og behandles i henhold til gjeldende lovverk.

M. Brukerklagenemd

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på PepCalls avgjørelse vedrørende faktura samt manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Det kan ikke innsendes klage til BKN før klager har fått skriftlig avslag fra PepCall. For utfyllende informasjon om klagebehandling, herunder hvilke saker som behandles av BKN, se BKNs hjemmeside:www.brukerklagenemnda.no

N. Bruk av tjenestene og tilknytning av utstyr til telenettet

Ved inngåelse av abonnementsavtalen skal Kunden få adgang til de avtalte tjenestene. For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr, som han eller noen han svarer for, kobler til nettet, til enhver tid tilfredsstiller kravene fastsatt av myndighetene. Kunden er forpliktet til å foreta umiddelbar avkobling av utstyr som forstyrrer nettet til PepCall eller underleverandører til PepCall.

Utstyr levert av PepCall skal ikke på noen måte, uten skriftlig samtykke fra PepCall, leies ut, overlates til andre, eller på annen måte leveres ut. PepCall står ikke inne for at Kundens bruk av tjenestene leveres uten avbrudd eller at all elektronisk kommunikasjon når frem. Kunden har videre ingen rett til å gjøre forandringer, tilføyelser eller endringer, så som omkonfigurering, i utstyr levert av PepCall, uten skriftlig samtykke fra PepCall.

Videre forbeholder PepCall seg retten til å foreta nødvendig vedlikehold eller annet arbeid med tjenesten. PepCall har ikke ansvar for samtalebrudd eller lignende dette arbeidet måtte forårsake. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at PepCalls valg av nettverk kan forandres hva gjelder dets struktur, føringsvei og nettverksleverandør.

Planlagte, lengre avbrudd skal varsles innen rimelig tid. Unntak fra dette er avbrudd som er utenfor PepCalls kontroll. Abonnementet gir tilgang til Telenor sitt mobilnett, innenfor Telenors til enhver tid gjeldende dekningsområde i Norge. Kunden gis rett til den alminnelige tjenesten og de tjenester kunden har avtalt med PepCall. Ved bruk i utlandet er det til enhver tid den gjeldende operatørs vilkår som gjelder.  Abonnementet skal brukes i mobiltelefoner, mobilt bredbånd og nettbrett, eller annet utstyr som har telefoni og/eller bruk av data som bruksområde.

O. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene (for eksempel SIM-kort). Kunden skal bruke personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode, såfremt utstyret har denne funksjonen, samt PIN-kode på SIM-kort.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til PepCall for å hindre misbruk av tjenestene. PepCall vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

P. Feil eller mangler ved tjenesten

Reklamasjon

Før kunden feilmelder til PepCall, må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr. Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor PepCall sin ansvarsområde, og kunden burde ha skjønt dette, kan PepCall kreve at kunden dekker de omkostninger som er forbundet med feilsøkingen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir PepCall melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Prisreduksjon

Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i telenettet eller ved tjenesten, kan kunden kreve prisavslag. Kunden vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten.
Avhjelpe kunden PepCall skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen

R. Erstatning

Direkte tap

Overfor forbrukerkunder er PepCall ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis PepCall godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor PepCalls kontroll, og som PepCall ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende kunder er Pepcall bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra PepCalls side. Med direkte tap forstås dokumenterte og nødvendige merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

Indirekte tap

PepCall er verken overfor forbrukerkunder eller næringsdrivende kunder ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra PepCalls side. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd). Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt. Tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Særlig om installering og bruk av software

PepCall er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til PepCalls nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset PepCalls tjenester. PepCall anbefaler på genrelt grunnlag at kunden tar sikkerhetskopi før installering og benyttelse av programvaren.

S. Kundens mislighold

Stenging ved mislighold av betaling

Ved betalingsmislighold vil PepCall sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan PepCall stenge for videre bruk av PepCalls tjenester. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt. Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør PepCall oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste eller kunde.

Stenging i andre misligholdstilfeller

PepCall kan stenge for bruk av tjenestene dersom kunden;

  1. ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon
  2. påfører PepCalls infrastruktur eller tjenester for skade eller forstyrrelser
  3. ikke tilfredsstiller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av PepCall
  4. opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester
  5. på annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker PepCall, PepCalls representanter eller andre.

Når vilkårene for stenging av en tjeneste er oppfylt, kan PepCall stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold. Før PepCall iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

Gjenåpningsgebyr

Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

T. Stenging i andre tilfeller

Hvis det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan PepCall koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks informeres om nedkoblingen.
Dersom kunden flytter, kan PepCall koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt kundeforhold på kundens fraflyttede adresse.

Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan PepCall, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

U. Oppsigelse eller heving

Kundens oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning. Oppsigelsen av abonnementet skal foregå skriftlig, enten i form av epost eller brev. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra PepCalls side.

PepCalls oppsigelse eller heving

Hvis det er saklig grunn, kan PepCall si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. PepCall kan si opp abonnementet med 1 måneds varsel dersom vedkommende teletjeneste eller produkt/prisplan legges ned.

PepCall kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal PepCall, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

V. Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har PepCall rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene. PepCall har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold. PepCall er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

W. Bindingsavtale

Har kunden inngått avtale hvor det gis en økonomisk fordel av PepCall, kan PepCall avtale bindingstid på opptil 12 måneder. Ved oppsigelse i bindingstiden vil det bli foretatt et sluttoppgjør, som gjenspeiler den økonomiske fordel som ble avtalt.

X. Tvister

Tvister mellom kunden og PepCall skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Særlige bestemmelser for mobiltjenesten

Bruksbegrensning – Tale og Meldinger

Ringeminutter og meldinger (SMS/MMS) kan kun benyttes til privat bruk. Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være skapte av maskiner eller noen form for automatisert tjeneste, eksempelvis en serie av identiske meldinger. De skal heller ikke benyttes til noen form for kommersiell virksomhet, hærunder også markedsføring.

Databruk

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om du er utendørs eller innendørs være med på å bestemme hastigheten. Hastighet avhenger også av hvor høyt databruk du har

Data skal kun benyttes til privat bruk

Bruk av mobilt utstyr

Kunden plikter å følge gjeldende lovgivning og regler for bruk og håndtering av mobilt teleutstyr samt å respektere spesielle bruksforbud.
Bruk i utlandet

Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Når kunden bruker abonnementet i utlandet, krever PepCall inn betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Mottak av innkommende samtaler blir taksert. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av PepCall sin prisliste.

Viruskontroll, filter og brannmur

Når kunden kobler opp til Internett med mobiltelefon, er kunden selv ansvarlig for å ha en tilfredsstillende viruskontroll og brannmur. Bevisst spredning av virus og annen skadelig programvare regnes som vesentlig mislighold.

Spesielt for SIM-kort

Abonnementsinformasjon lagres på et eget kort (SIM-kort). PepCall aktiverer kortet når abonnementet er godkjent. SIM-kortet er PepCall sin eiendom. Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får tilgang til kortet, og at det ikke gjøres inngrep i kortet. Kunden er etter mottagelsen ansvarlig for tap av, eller skade på, SIM-kortet. Til kortet hører to personlige koder: PIN- og PUK-kode. Kunden skal oppbevare kodene atskilt fra SIM-kortet og påse at kodene ikke blir kjent for andre. Får kunden kjennskap til, eller mistanke om, at andre har fått tilgang til de personlige kodene, skal kunden straks endre PIN-koden.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.