Juridisk/ Avtalevilkår ved stjålet telefon. Kundens og PepCalls ansvar

Stian -

 

Kundens ansvar/ ansvar for betaling og ansvar ved tyveri mv

Den som til enhver tid er registrert som kunde er ansvarlig for å betale de tjenestene PepCall leverer i henhold til den inngåtte avtalen. Ansvaret gjelder også dersom Kunden har gitt andre tilgang til bruk av Kundens abonnement/utstyr som gir tilgang til abonnementet.

Kunden er ikke ansvarlig for uvedkommendes bruk av tjenesten dersom disse har fått tilgang til Kundens abonnement/utstyr uten at Kunden har medvirket til det, med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor.

Kunden svarer for inntil kr 1200 for uvedkommendes uberettigede bruk før meldingstidspunktet. Har Kunden utvist grov uaktsomhet, er Kunden likevel ansvarlig for inntil kr 12.000. Hvis Kunden har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset. PepCall er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at melding har kommet frem til PepCall, med mindre Kunden har opptrådt svikaktig. PepCall skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisert, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri er den hvis navn eller ID er misbrukt, fri for ansvar overfor PepCall. Med falsk bestilling eller ID-tyveri menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Pepcall i en annens navn. Ansvarsfrihet forutsetter at Kunden innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra Kundens side, vil Pepcall politianmelde forholdet.

Kunden er ansvarlig for at PepCall har riktig personalia og adresse for Kunden og brukere, både ved avtaleinngåelse og videre gjennom avtaleperioden. PepCall skal informeres om adresseendring hos Kunde eller brukere så raskt som mulig, dog senest 10 dager etter at endringen er utført.

PepCall fastsetter tidspunkt og frekvens for fakturering av Kunden. Faktura sendes fortrinnsvis per e-post. Det er Kundens ansvar å påse at elektronisk kommunikasjon fra PepCall og PepCalls fakturapartner kommer frem til Kunden og ikke stoppes i spamfiltre eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for at faktura er mottatt.

PepCalls faktura gir oversikt over de produkter og tjenester Kunden til enhver tid skal betale for, det beløpet som skal betales og forfallsdato for betaling. Ved uteblitt betaling i henhold til forfallsdatoens utløp, sendes det ut inkassovarsel og varsel om stenging av abonnementet. Ved fortsatt uteblitt betaling kan abonnementet bli stengt, Abonnementsavtalen bli sagt opp, og kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, bli sendt over til rettslig inkasso.

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil må Kunden klage til PepCall før fristen for betaling utløper, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Den tid klagen er til behandling hos PepCall vil ikke den påklagde del av fakturaen forfalle til betaling. PepCall kan kreve at den ikke påklagde delen av fakturaen må betales i henhold til betalingsfristen. Dersom Kunden delbetaler, må Kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen gjelder.

Ved forsinket betaling kan PepCall kreve renter og omkostninger dekket i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling m.m” og det kreves gebyr for utsendelse av betalingsvarsel dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato. Kunden har alltid rett til innsyn i fakturagrunnlaget iht. “Forskrift om offentlig telenett og offentlige teletjenester §2-6

J. PepCalls samlede ansvar

PepCalls samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000 for hvert tilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra PepCalls side.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.